Foredrag

Her finn du ei liste med ulike foredrag eg har halde oppgjennom åra. Dei fleste er retta mot brukarar av forsking, altså bygdefolk, bønder og forvaltning. Enkelte av foredraga i lista vil også etter kvart få nokre linkar knytt til seg, det kan vere linkar til sjølve arrangementet, mediaomtale av arrangementet eller av og til også til power point slida eller manuskriptteksta for foredraget mitt.

KOMANDE FOREDRAG/DEBATTAR:

Å leve etter skrantesykja. Foredrag på konferansen Villrein 2023. Beitostølen 31. mai – 1. juni 2023.

TIDLEGARE FOREDRAG:

Kva er ei seter? Foredrag på konferansen Ei framtid for setra, del av museumsprogrammet Eit skigardsdele. Maihaugen 18. april 2023.

Eit bygdesosiologisk perspektiv på Bygdeservice. Foredrag på landssamling Norsk Bygdeservice. Gardermoen 10. mars 2023.

Utmark i endring. Førelesing, Høgskulen for grøn utvikling, Teams 3. februar. 2023

Reiseliv i fjellbygdenes landskap. Foredrag på seminar om besøksstrategi Oppdal. Nasjonalparken Næringshage. Oppdal 17. januar. 2023.

Endringane og drivkreftene. Forerdrag på Nasjonal beitekonferanse; Kampen om utmarka. Norsk Bonde og Småbrukarlag, Gardermoen 23 – 24. november 2022.

Utmark i endring – frå beitemark til rekreativ koloni. Foredrag for seminar om beiting i utmark, Statsforvalteren i Nordland. Helgeland. 24. november 2022.

Utmark i endring – frå beitemark til rekreativ koloni. Foredrag for seminar om beiting i utmark, Statsforvalteren i Nordland. Vesterålen. 24. november 2022.

Ønskereprise: Kjensla av ran. Foredrag for Sosialistisk Venstreparti. Blindern , Oslo 29. oktober 2022

Frå stølsgrend til deltidsbygd og hytteby. Foredrag Bylivssenteret, Beitostølen 24 – 25. oktober 2022

Fjellbeite i rekreasjonslandskapet. Foredrag på Fjellkonferansen 2022. Fjellnettverket, Gaustatoppen 27. september 2022

Utmark i endring – frå beitemark til rekreativ koloni. Foredrag på fagsamling Berekraftig friluftsliv, Velstland Fylkeskommune, Voss 7. septembeer 2022

Norwegian outfields – from grazing fields to recreative colony. Paper presentert på konferansen New futures for Satoyama 27 – 29 juni 2022 CCRI, Univ of Gloucestershire og Royal Agricultural Univ. OECD. finansiert

Beitebruk og utmark i endring. Foredrag på fagdag for Norsk Allmenningsforbund, Elgstua Hotell, Elverum 18. juni 2022

Statsallmenningen i eit matvareberedskapsperspektiv. Foredrag for Norges Fjellstyresambands landsmøte Stjørdal, 9. juni 2022

Rekreativ kolonialisering av utmarka. Foredrag Landskonferanse Friluftsliv 2022. Bodø 30. mai – 1. juni 2022

Den norske utmarka – frå beitemark til rekreativ koloni. Digitalt Foredrag for Motorferdselslovutvalet. 11. mai 2022

Når nye tider gir andre tilhøve – om utmarksbrukarar og utmarksbruk post postmoderniteten. Plenumsforedrag på konferansen Levande Landskap i regi av Norske Parker, Stalheim Hotel. 9. – 12. mai 2022

Utmarka vår. Samtale med Hanne Velure (USS) på Grønn hyttelab 2022. 5. mai 2022

Elegy – on grief, loss and time to cope with empty mountains. Innlegg workshop GovOut prosjektet. CCRI – Contryside and community research institute (UK). Gloucestreshire. 29 – 30 mars 2022.

Utmark i endring: Kan beitenæringen overleve areal- og rovdyrpress? Podcast i Cappelen Damm sin podcastserie Akademisk kvarter. Oslo 7. mars 2022.

Brukarkonflikter i utmark – om reglar, normer og samarbeid i utmarka. Foredrag for Fosen beitelag, kurs i beitebruk. Webinar 2. mars 2022

Interessekonflikter beitebruk, Foredrag for Statsforvalteren Nordland, Webinar om Beitebruksplan. 23. februar 2022

Samarbeid i utmarka -normer og regler. Foredrag ope møte «Verdien av utmarka». Buskerud Bondelag. Pers Hotell, Gol. 22. februar 2022

Jordbruk, industri og utmark. Foredrag for Aure utmarksbeitelag. Aure gjestegård 10. februar 2022

Mot ei framtid for utmarksbeite. Innlegg på lansering av boka Utmark i endring. Litteraturhuset i Trondheim Sellanraa. 1. desember 2021

Utmarksbeite i endring. Innlegg på sluttkonferansen for prosjektet FUTGRAZE. Lillehammer 24 – 25. november 2021

Distriktspolitikk. Debatt i regi av Tour de KåKå-nomics. Sauda 13. oktober 2021

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Debatt med Victor Norman, Åslaug Sem-Jacobsen, Bjørn Egil Flø, Kaisa Kepsu og Lina Teir, ledet av  Astrid Dalehaug Norheim. Protestfestivalen 2021. Kristiansand 8. september 2021.

Hyttefeber. Debatt med Victor Norman, Oda Sofie Pettersen, Inger Lise Lund Stulien, Alf Erik Andersen og Bjørn Egil Flø ledet av Irene Halvorsen. Protestfestivalen 2021. Kristiansand 8. september 2021

Bygda som vare. Foredrag i samband med Landseringa av Tidsskriftet Arr sitt temanummer «Bygda» (nr. 1, 2021). 26. august 2021

Hyttetenkte tankar. Kåseri på den digital konferansen Grønn hyttelab 2021 27. Oppdal, april 2021

Når ein utelet det meste og gir blaffen i det beste. Foredrag på Utdanningspolitisk konferanse, Campus Nesna. 18. mars 2021

Sår gror seint – ein refleksjon om korleis fortida pregar den notidige utmarksforvaltinga. Foredrag Kulturkveld «Bygdas spor i landskapet», Nore og Uvdal Bygdetun 28. januar 2021

Kjensler og konflikter i utmarka. Foredrag Norsk Landbruksrådgiving Øst, Webinar 21. januar 2021

Kjensla av ran. Foredrag Lokalsamfunnskonferansen 18 – 19. januar 2021

By og land – hand i hand òg i klimapolitikken. Innlegg på #Klimaomstilling 2020, Vestland Fylkeskommine/Vestlandsforskning, Sogndal (digital konferanse) 23. september 2020

Kjensla av ran. Innlegg på Distriktspolitisk landskonferanse, Ruralis. Stjørdal 23. september 2020.

Utmarksbeiting i samspell med lokalsamfunnet. Foredrag på konferansen Storfe 2019. Gardermoen 27. – 28. november 2019

Frå utmark til leikeplass – om beitebruken sin posisjon i det post-moderne Noreg. Foredrag på beiteseminar. Norsk bonde og småbrukerlag. Gardermoen den 8. november 2019.

Et bygdesosiologisk blikk på de agrare fjellbygdene. Foredrag på På-tvers samling om fjellandbruk og fjellbygder. NIBIO. Rondane høyfjellshotell 4 – 5. november 2019

Framtid for utmarksbeite. Foredrag for Røros kommune, Røros 3. oktober 2019

Om kjensler og ran. Kåseri på Politisk pub, Teaterfestivalen i Fjaler den 13. september 2019

Snakk med oss! Oppspel og debatt til programposten «Hva kan byene lære av bygda?» på arendalsuka 2019. Arrangør: CICERO, Arendal 13. august 2019

Kjensle av ran. Oppspel til debatt «By og land mann mot mann», Arendalsuka, Arendal 14. august 2019

Bærekraftig samfunnsutvikling – livsgrunnlaget og primærnæringene Foredrag på faglig seminar om vindindustrien og nasjonal ramme for vindkraft på land, Forum for natur og friluftsliv – Sogn og Fjordane. Førde 22. mai 2019

Lite er stort for landet vårt. Foredrag for Mentorprogrammet Norsk Landbrukssamvirke. Oslo 21. mai 2019

Multiple land-use. Cooperation and conflictKeynote. Conference People and networks
matter – enabling sustainable bioeconomy transition. Karlstad 27-28 march 2019

Samarbeid, kivast inkje – on ny utmarksbruk, tålegrenser og samarbeid mellom utmarksbrukarar. Foredrag på Prosjektkonferansen FÅRETAK, Tynset 28. februar 2019

A critical view on urban-rural connections – to emphasize the importance of listening to the voices out there. Keynote, Nordregio Forum 2018, Changing Ruralities – Challenges and opportunities in regional rural development, Lund 28. november 2018

Mot ei framtid for utmarksbeite. Foredrag for Fylkesmannen i Oppland. Beiteseminaret 2018. Biri. 24. oktober 2018.

Framtidsbilder – ein framtidsrefleksjon for dei rurale grendene. Foredrag for Fylkesmannen i Agder. Åmli 12. oktober 2018

I opphavet var molda, i framhaldet kom monokulturen. Foredrag for ØKOVEKA i Sunnfjord. Mo jordbruksskule, Førde 5. oktober 2018

Berekraftige produksjons- og driftssystemer. Foredrag for Utmarksnettverket VERDI. Ålesund, 1. oktober 2018

Holdninger i bygdene knyttet til villrein og vern. Foredrag Heiplansamlinga 2018. Kunnskap og verdiskaping. Åseral 5 – 6. september 2018

Sommer i P2. Ein times radiokåseri på kulturkanalen NRK P2. 7. august 2018

Multiple use of forest land – cooperation and conflict. Foredrag BIO Wise Trans, Hamar 18. juni 2018

Kommersialisering av kultur – jaktkommersialiseringas kulturelle konsekvensar. Foredrag. Jakt i endring. Oslo 5. juni 2018

Det lokale i lokal forvalting – om endra bruk, bruksendringar og ei utmark i endring. Foredrag Frokostmøte Utmark i endring, Litteraturhuset i Trondheim 8. mai 2018

Ein framtidsrefleksjon. Foredrag NIBIO Konferansen 2018. 13. – 14. februar 2018.

Tapte jorder. Foredrag Jordvernkonferansen Telemark, Fylkesmannen i Telemark 6. februar 2018.

Tapte jorder. Foredrag Landbrukskonferansen 2018, Ørsta 25. januar 2018.

Lite er stort for landet vårt. Foredrag Leiarsamling Sør Trøndelag Bondelag, Trondheim 16. november 2017.

Agrare framtidsbileter – høgttenking kring ulike framtidige utviklingstrekk for landbruket. Foredrag for Partnerskap Landbruk Nordland. Bodø 25. oktober 2017

Kvitt, raudt og fotosyntesa – om jordbruk, klima og kunnskapssystem som epistemiske samfunn. Foredrag på Røroskonferansen 2017, Fylkesmannen Sør-Trøndelag. Røros 18. – 19. oktober 2017.

Sosiologi, festival og norske bygder – sausa saman i sunnmørsk svartsyn. Kåseri på Sosiologifestivalen i Trondheim. Lademoen Kafé, 5. oktober 2017.

Lite er stort for landet vårt. Foredrag på Økonomidagene 2017, NIBIO og Norges Bondelag, Gardermoen 28. september 2017

Tapte jorder. Foredrag på Jordvernkonferansen 2017. Ingeniørenes Hus, Oslo 7. juni 2017.

Ein refleksjon om menneskjer og mold. Foredrag på fagseminaret Mennesket og molda. Oikos – økologisk Norge. Vitenparken Ås 31. mars 2017

Det grøne skiftet og grendene. Foredrag for Utmarkskommunenes sammenslutning landsmøte, Trondheim 30. mars

The tourist landscape – a report from an empirical study on the tourist landscape perceptions. Førelesing PhD kurs, UiT. Tromsø 16. mars. 2017 

Us and them – a critical perspective on the new rural policy and a blind belief in the power of staging the local. Førelesing PhD kurs, UiT. Tromsø 17. mars. 2017

Som vi sår – om lite og stort i landbruket. Foredrag på Næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal 2017, Molde. 3. mars 2017

Tapte jorder – om grender og grannar i matjordforvaltinga. Innlegg på workshop om matjordforvalting i Møre og Romsdal. Tingvoll den 9. des. 2016

Nibio og samfunnsfaget. Innleiing til debatt, Nibio divisjonssamling Matdivisjonen. Gjøvik 8. des. 2016.

I opphavet var jordet. Foredrag for Klassekampens mat-aften. Kulturhuset i Oslo. 1. desember 2016

Tapte jorder. Foredrag på formidlingsseminar frå prosjektet Maintenance of Local Grazing Resources, Mære Landbruksskole 14. november 2016

Tapte jorder. Foredrag på formidlingsseminar frå prosjektet Maintenance of Local Grazing Resources, Gjermundnes 5. november 2016

Ein sosiologisk refleksjon om landbrukets sementerte tankesett, Foredrag på seminaret; Av jord er du kommet. Om Regenerativt landbruk i Norden. Oslo, 4 november 2016

Om tru, håp og ideologi mot den nye økonomien. Foredrag på Bioseminaret, Tønsberg den 29. – 30 september 2016

Som vi sår – om lite og stort i landbruket. Foredrag på Dyregoddagane, Batnfjordsøra. 3. september 2016 (Link: Bondelaget.no)

Sentrum – periferi i bioøkonomien, ein framtidsrefleksjon tufta på tvil. Foredrag for BIOSIRK, Tverrfaglig symposium NIBIO, Ås den 17. juni 2016

Jordbrukets sementerte normer – ein kritikk av økologisk modernisering. Foredrag for Mentorprogrammet Ta Grep, Norsk Landbruksamvirke. Olympiatoppen, Sognsvann. Oslo 2. juni 2016

Om jordbruk, mat og politikk og sånn… Foredrag for NIBIO Lunsjseminar, Raveien 9 Ås. 10. mai 2016

Den nye bygda. Foredrag på Kulturvekkå i Tingvoll 18. april 2016. (Link: Aura Avis 1 , Aura Avis 2 )

Big business på knappe ressursar. Foredrag for AgriAnalyse, Internasjonalt seminar. Bjørvika konferansesenter. Oslo. 02. mars 2016. (Link: Bondevennen, Nationen)

Far min og eg – ei forteljing om ein oppvekst i jordbruket. Foredrag for Møre og Romsdal Bondelag, Seminar om godt bondesamliv. 1. februar 2016 (Link: Bondelaget)

I opphavet var det jord. Foredrag i samband med markeringa av den internasjonale jorddagen. 4. Desember 2015

Å skrive essayistisk i fag og vitskap. Foredrag/forelesing for studentar og tilsette ved Høgskulen i Buskerud Vestfold, Campus Vestfold. 3. September 2015

Ei drøfting av forholdet mellom kultur, normer og kollektive gode i ruralsosiologien. Prøveforelesning til grada PhD, Institutt for sosiologi og statsvitskap, NTNU. Trondheim. 5. juni 2015.

Us and them. Plenary speaker på konferansen Landscape and community. (CheriScape), Oslo 19. Mai 2015

Framtidsbygda og landbruket. Foredrag på Landbrukskonferansen 2015. Fylkesmannens landbruksavdeling Hordaland. Norheimsund 04.02.2015

Bygda 2024 – alt ved det gamle? Foredrag Hurtigruteseminaret, Bioforsk, Vestfjorden MS Midnattssol 26.11.2014.

Me og dei andre. Foredrag for tidsskriftet Røyst, Bergen 19.11.2014

Fjellbygdene i den nye økonomien. Foredrag på Fjellkonferansen 2014, Fjellnettverket, Norefjell 13.11.2014

Ny landbrukspolitikk – ein refleksjon om landbruk og politikk. Foredrag på Landskapsovervåkningsseminaret, Skog og Landskap, Lillestrøm 12.11.2014

Ei bygd, ei elv – i den nye økonomien. Foredrag på seminar om fiskeforvalting i Aurlandselvi. Aurland. 18.10.2014

Den nye bygda i den nye økonomien. Gjesteforelesing, Masterkurs i Bygdesosiologi, NTNU Trondheim. 08.10.2014

Verdiskaping i lokalsamfunn. Foredrag på konferansen Liv og Lyst, Hordaland fylkeskommune, Bergen 30.09.14

Villrein og lokal forvalting. Foredrag på Heiplansamlinga, Vest-Agder fylkeskommune.   Sirdal 10.06.14

Jubelrus til Dovre fell. 17. mai tale på Flø i Ulstein kommune. Flø 17. mai 2014

Me og dei andre. Foredrag på konferansen Kunst og kollektiv identitet. Aust-Agder fylkeskommune, folkebiblioteket, Arendal 06.02.2014

Med landbruket inn i framtida. Folkemøte om landbruk som næring, Tydal kommune, Tydal 27.01.2014

Fjellbygdene i den nye økonomien. Foredrag på Dialogkonferansen om reindrift og fjellandbruk. Røros, 17.10.13.

Landbrukets klassestrukturar. Kåseri på Røroskonferansen. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Røros, 16.10.13.

Bygda og det nye forbruket. Foredrag på konferansen Vestlandsk vidsyn.Møre og Romsdal Fylkeskommune. Ålesund, 25.09.13.

Haldningar til Villreinen. Foredrag for Heidagane i Setesdal. Rysstad,14.06.13.

Sauen og reiselivslandskapet – ein rapport frå eit forskingsprosjekt. Foredrag for Det eventyrlige Vesterålslammet. Landbrukstenesten Midtre Hålogaland. Sortland, 06.04.13.

Kultur og ukultur i Norsk natur. Foredrag, Institutt for Psykologi, Universitetet i Tromsø, 05.04.13.

Den nye bygda. Foredrag Meldal kommune, Røros. 19.03.13.

Meir, større og færre – om grådigheit, sårbarheit og dårskap. Foredrag Arealkonferansen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim, 14.02.13.

Me og dei andre. Foredrag Kommunekonferansen Ryfylke, SR-Banken, Sand, 06.12.13.

Me og dei andre – om lindukar, Framstegspartiet og bygda som sosial konstruksjon. Foredrag Kommunekonferansen Plan og Politikk. Sør Trøndelag Fylkeskommune. Trondheim, 18.01.13.

Langlysrefleksjonar – om den nye bygda, forbruket og draumen om tilbakeflyttarane. Foredrag for Norddal Utvikling. Norddal, 19.10.2012

Kultur og ukultur i norsk natur. Innlegg på formidlingskonferansen Cultour – konferanse om kulturlandskap, kulturminner og reiseliv. Oslo, 1.11.2012

Den nye bygda – trendy liv i rurale kulissar. Foredrag for Norsk Kommunalteknisk Forening. Trondheim, 3.09.2012

Gazing on changing landscapes – understandings of afforestation in three Norwegian tourist destinations. Vinge, Heidi og Bjørn Egil Flø. Paper presentert på XIII World Congress of Rural Sociology. Lisboa, Portugal, 29.07.- 4.08.2012

The rural hunt and the community. Bjørn Egil Flø. Paper presentert på XIII World Congress of Rural Sociology. Lisboa, Portugal, 29.07.- 4.08.2012

Qualitative methods in rural studies. Forelesing på workshop på «The Balkan project». Skopje, Makedonia. 12.-15.06.2012

Spreidd busetnad ein grunnressurs for reiselivet. Foredrag for Vingelen museum, Vingelen 31.05.2012.

Meat, feelings and friendship – the rural hunt and the community. Paper presentert på International Conference on Hunting for Sustainability, Ciudad Real, Spania. 26.-29.03.2012

The ideological maintenance of a simple life in second homes. Villa, Mariann og Bjørn Egil Flø. Paper presentert på Workshop Seasonal Homes and Regional Development. Trondheim, 14.-16.03.12

Om rovdyr og det sosiale, Foredrag for Trondheim Rotary. Trondheim 07.03.2012.

Arealpress i utmark. Foredrag på konferansen «Arealpress i utmark» arranger av Norsk senter for bygdeforskning. Stjørdal 06.03.2012.

Landskapet i den nye økonomien – om landskapsoppfatningar og forståingar blant turistar og reisande i Noreg. Foredrag for styret i Norsk senter for bygdeforskning. 02.02.12

Den nye bygda – trendy liv i rurale kulissar. Foredrag for Norsk  Kommunalteknisk forening, Trondheim 03.09.12

Langlysrefleksjonar – om den nye bygda, forbruket og draumen om tilbakeflyttarane. Foredrag for Norddal Utvikling, Norddal 19.10.12

Kultur og ukultur i Norsk natur. Innlegg på formidlingskonferansen Cultour – konferanse om kulturlandskap, kulturminner og reiseliv, Oslo. 01.11.12

Highlighting heritage; a study of Vega’s world heritage and Valdres nature and culture park in Norway. Paper presentert på Workshop on World Heritage Sites, arrangert av Vestlandsforsking, Sogndal, 25.-27.05.11 og på XXIV ESRS Congress. Chania, Hellas, 22.-25.08.11 (Daugstad, K., K. Fageraas og B.E. Flø)

A home in the wilderness – tourists’ perceptions of the Norwegian landscape. Paper presentert på RGS-IBG Annual International Conference. London, 31.08.-2.09.11 (Flø, B.E. og H. Vinge)

Vekst utan ende – refleksjonar frå ei jordomreise. Foredrag for Åfjord bondelag. Åfjord, 8.02.11

Oppskalering av verdas landbruk. Foredrag for Sør Trøndelag Bondelag. Trondheim, 16.03.11

Me og dei andre – om glasblåsing, framstegspartiet og bygda som sosial konstruksjon. Foredrag på Bygdeforskningsdagen. Stjørdal, 31.03.11

Meir, større og færre – om oppskaleringa av verdas landbruk. Foredrag for Utviklingsfondet. Oslo, 8.06.11

Mat, miljø og fattigdom. Innleiing til arrangementet Den internasjonale matvaredagen. Trondheim, 17.10.11

Landskapet i den nye økonomien – om landskapsoppfattningar og forståingar blandt turistar og reisande i Noreg. Foredrag på fagdag om kulturlandskap. Oppdal, 4.11.11

Me og dei andre – om meiningsdanning, ruralitet og kulturelle eliter. Foredrag for Fylkesmannens landbruksavdeling Nord Trøndelag, Snåsa. 25.11.11

Elgjaktas lokale verdi og implikasjonar for marknaden. Foredrag for Norges Fjellstyresamband. Stav Gjestegård, 25.01.10.

Småkårsfolket arbeida på åkrane. Foredrag Naturviterne, Handverkeren, Oslo, 02.03.10

Rurale framtider og framtidige ruralitetar. Foredrag for Senterungdommen, Trondheim rådhus, 07.05.10

Langlysrefleksjonar – når fanden tek bustad i den gode vilje. Foredrag for Sparebank 1 Lom og Skjåk, Spiterstulen, 16.06.10

Busetnad i småbygder og utkantstrøk. Paneldebatt, Hjørundfjorddagane. Sæbø, 7.06.09

Nykolonialisme i krisetider. Foredrag for Heimdal Rotaryklubb. Heimdal, 31.08.09

Utmarkas sosiale økonomi. Innleiing til workshop i regi av Norske Rom. Os, 2.11.09

Selling out the rural culture. Foredrag på workshop. Vega, 5.-9.10.09

Utmarkas moralske økonomi – den stadige kollektive moral i møte med marknaden. Foredrag på konferansen Forskning i Friluft. Oslo, 24.11.09

Samdrift – eit bygdesosiologisk blikk på samdrift i mjølkeproduksjon. Synnylven næringsforum, Hellesylt 03.03.2008

Utanfor folkeskikken – ei forteljing om nye bygdefolk. Trondheim Geografiske Forum, Trondheim 20.02.2008

Payback time for kven? Om kva som skjer når naturen set ned foten. Innlegg på Trøndersk Tenkeloft. Sanvika 12.02.2008

Nordnorsk landbruk i eit internasjonalt miljøperspektiv. Innlegg for Økologisk ideforum. Tromsø. 30.11.2007

Ei elgjakthistorie. Debattinnlegg for Rådgivingsgruppa i prosjekt Hjortevilt 2030, Steinkjer 6. 11. 2007.

Det Globale i det Lokale – nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og om påverknaden på marginaliserte landbruksområder. Ope møte Klæbu. Klæbu Bondelag. 31.10.2007

A moose hunting story  – conflicts and informal institutions in relation to hunting business. Paper presentert på International Symposium on Society and Resource Management. Landscape Continuity and Change, Park City, Utah, 17 – 21. June 2007.

When commersialisation is threthening our second national day. Innlegg for Centre for Social Science Research, Central Queensland University, Rockhampton, 16.05.2007.

Conflicts and controverces in the rural idyll. Innlegg på School of Social Science Seminar Series Semester 1, University of Queensland, Brisbane, Australia 27.04.2007.

A moose hunting storry. Fagleg presentasjon på Ph.D-seminar, Centre for Rural Social Research, Wagga Wagga, Australia – 19.04.2007.

Perspectives from the other end of the axis of evil – Scenarios for Norwegian agriculture fronting an uncertain future. Innleiing til “The Sustainable Agriculture Colloquium Series ved The Centre for Study of Agriculture Food and Environment, University of Otago, Dunedin, New Zealand – 15.02.2007

Joint Farmers – who are they and why do they go into joint farming? Paper at the AGRI-FOOD XIII, Dunedin, New Zealand, 27. – 30. Nov. 2006

Hunting in Norway. Gjesteforelesing for Mastersudentar i Antropologi, Kurs ANTH 4xx, Animal and Society. University of Otago. 20.09.2006.

Renting out the moose hunting – a clash between neighbors. Innleiing til “The Sustainable Agriculture Colloquium Series ved The Centre for Study of Agriculture Food and Environment, University of Otago, Dunedin, New Zealand – 14.07.2006

Framtidsbygdas utfordringar – ei antitese til den rurale pessimisme. Foredrag for Nordland Landbruksselskap, Moldjord – Beiarn 18.10.2005

Utsikt – det post-moderne bustadvalet i det rurale Noreg. Festtale grendafest, Rennebu 03.09.2005.

Joint Farming –Between Good Agronomy and Modern Masculinity. Paper presented at the XXI Congress of the European Society for Rural Sociology, Keszthely, 22-27 August 2005, Hungary. Working Group 14: Gendered Rural Space East and West. Medforfattar Linda Kirkbak

Utsikt – bustadval i det post-moderne Møre og Romsdal. Innlegg på Dialogkonferanse Møre og Romsdal fylke. Molde 21. juni 2005

Scenario for eit framtidig norsk landbruk. Foredrag for Ottadalen forsøksring. Lom 30. mars 2005.

Samdrift – fordelaktig for bonden og samfunnet? Foredrag for Samdriftenes Kontaktorgan. Jessheim 18. feb. 2005.

Utanfor folkeskikken – nye bygdeforteljingar. Paper presentert på Norsk sosiologiforenings vinterseminar, Skeikampem 7. – 9. Jan. 2005.

Frå familiebruktradisjon til fjøsselskaper – landbrukssamarbeid i internasjonalt og historisk perspektiv. Bondelyst, Selbu 02.12.2004.

Frå familiebruktradisjon til Bonde – A/S og fjøsselskaper – landbrukssamarbeid i internasjonal og historisk ramme. Foredrag for FMLA – Oppland, Gausdal 4. november 2004.

Idealgrenda – ei antitese til dagens pessimisme. Foredrag for Fylkesbiblioteket Sør-Trøndelag, Forskingsbussen, Berkåk 17. sept 2004.

Framtidige utfordringar for norske bygder – når nytilflyttarar blandar seg. Foredrag for Fylkesbiblioteket Sør-Trøndelag, Forskingsbussen, Berkåk 17. sept 2004.

Når nye kjem inn og gamle forsvinn – nye forteljingar frå bygdenorge. Foredrag for Fylkesbiblioteket Sør-Trøndelag, Forskingsbussen, Budal 16. sept 2004.

Utanfor folkeskikken – ei forteljing frå Flø. Foredrag for Fylkesbiblioteket Sør-Trøndelag, Forskingsbussen, Støren 16. sept 2004.

Devolution of governance: local management of biodiversity issues in the cultural landscape.  Paper presented at the XI World Congress of Rural Sociology, Trondheim – Norway, 25-30 July.  Medforfatter: Frank Egil Holm

Does the cooperating strategy hinder the development of Norwegian organic farming? Paper presentes at the XI World Congress of Rural Sociology, Trondheim 25. – 30. august 2004.

Det multifunksjonelle landbruket – legitimitet og virkemiddel. Plenumsforedrag Programkonferanse Noregs Forskingsråd, Marknad og samfunn. Lillestrøm 16.03.2004

Framtidsgrenda – ei antitese til dagens pessimisme. Tolga og Os Sparebank. Britania Hotell Trondheim 23.02.2004.

Visjonen om grenda – eventyr eller realisme. FMLA – Rogaland, folkemøte på Nesflaten i Suldal kommune Suldal 30.01.2004.

Forsølt landbruk – mellom lenestolar og fiskarmentalitet. Foredrag for FMLA-M&R. Norddal 04.12.03.

Harmoni på kostnad av økologi? Foredrag på Nasjonal kongress for økologisk landbruk 2003. Hamar 04.11.03.

Bilder av det rurale – konstruksjon av norske bygder og det rurale. Foredrag for Fylkesmannens landbruksavdeling Møre og Romsdal, Studietur for småskalaprodusentar. 18.09.03.

Management of the cultural landscape – the strength of the informal institutions. Paper presented at the European Society for Rural Sociology, 20th Biennial Conference 2003. Work, Leisure and Development in Rural Europe Today, Institute of Technology, Sligo, Ireland 18 – 22 August 2003.

Er det von for norske landbruksbaserte bygder i framtida? Foredrag for Nord-Østerdal forsøksring. Tynset 03. 04. 2003

Eit bygdesosiologisk blikk på framtida for bygdene – kva moglege framtidsscenario står dei landbruksbaserte bygdene overfor? Foredrag for Rekrutteringsprosjektet til landbruket i Nordland. Mosjøen 27. 03. 2003

Dei agrare grendene og landbruket – i møte med framtida. Foredrag for landbruksavdelinga Levanger kommune, Landbruksdagane. Levanger 17. 03. 2003

Eit bygdesosiologisk blikk på framtida for norske agrare lokalsamfunn. Foredrag for kommunane Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sandnessjøen 19. 02. 2003

Framtida for landbruket – tre scenario for eit framtidig norsk landbruk. Foredrag for tverrpolitisk gruppe Oppdal. Oppdal 06. 02. 2003.

Sosiologiske faktorar i samband med etablering av mikro-  og minikraftverk. Foredrag i Midtre Gauldal kommune, Støren, 07.03.02

Hvordan starte og bidra i lokale prosesser innen miljøområdet. Invitert til foredrag av FMLA Sør Trøndelag. Områdetiltaksseminar, Stadsbygd. 06.september 2002.

Kulturlandskapet – i bryting mellom individuell rasjonalitet og kollektive interesser Foredrag for Norsk Biologiforening. Biokonferansen 2002. Universitetsbiblioteket Oslo. 27. april 2002.

Motivasjon og hindring i samband med etablering av mikro- og minikraftverk. Foredrag for Midtre Gauldal kommune og interesserte kraftverksetablerarar i regionen. Støren, februar 2002.

Norsk økologisk landbruk – frå marginalisert outsider til verdiskapane innsider. Foredrag for gruppa Økologisk landbruk i Hordaland. Invitert av FMLA – Hordaland, Bergen, Januar 2001.

Strategies for sustainable development in marginalised agriculture area – organic farming. Paper presented at the CASS Ph.D. Network Field course 2000. Anchorage Alaska, 5th  – 20th August 2000.

Organic farming in Norway – From a marginalised outsider to a profit generating Insider? Paper presented at the NJF – Seminar No. 313. The Food Sector in Transition – Nordic Research. June 14th  – 15th  2000. Oslo, Norway. Consumers and Brands

Forvaltinga av kulturlandskapet – institusjonalisering av nikkersadelen sitt verdisyn i landbrukets virkefelt. Foredrag for Kulturlandskapsgruppa i Nord-Trøndelag, Invitert av FMLA N-Trøndelag. Levanger 07. juni 2000.

Økologisk produksjon – rusk i forgassaren eller lågt dreiemoment? Presentert på formidlingsseminaret: Matvaresystemet – tradisjon og innovasjon, Håndverkeren 30. september 1999. Oslo.

Production and distribution of organic food in Norway – from the farmers point of view. Paper presented at the XVIII Congress of the European Society for Rural Sociology: How to be Rural in Late Modernity – Process, Project and Discourse. Lund, Sweden, 24. – 28. August 1999. Medforfatter: Hilde Bjørkhaug

Local institutions and the management of common property – A case study of a successful small-scale fishery in Lake Femund, Norway. Paper pressentert på: The 1999 International Symposium on Society and Resource Management – application of social science to resource management. The University of Queensland, Griffith University and the CRC for Sustainable Tourism. 07.07.99 – 10.07.99. Brisbane, Australia.

Institusjonelle ordningar retta mot forvalting av utmarksbaserte ressursar – Sikfisket i Femund. Foredrag for Femund Fiskerlag A/L, Elgå den 05.11.1998.

Institusjonelle ordningar retta mot omlegging og drift av økologisk jordbruk. Foredrag på internkonferanse Sifo og SFB, Lom 12 – 14. okt. 1998.

Mat og miljø: Forbrukarhaldningar og utfordringar for lokal produksjon og nasjonal distribusjon av økologiske matvarer. Foredrag på forskarsamling i regi av Norges Forskningsråd, Soria Moria konferansesenter 28. – 29. jan. 1998.