RURALE REFLEKSJONAR

Arkiv

Av Torbjørn Tufte         I debatten kring internasjonal handel og grensevern kan ein lett få inntrykk av at EU står fram som den liberale handelsblokka, medan vi ”norrbaggare” står som forsvarar av proteksjonisme og tollvern. Særskilt er dette eit inntrykk som festar seg når EU-ambassadøren i Noreg, Percy Westerlund, kommenterar dei bilaterale forhandlingane mellom EU og Noreg. Gjennom EØS-avtala fell grensevernet for industri vekk. Det vil seie at i… Les meir

Av Torbjørn Tufte   I daglegtalen er innførsel av varer toll- og avgiftsfritt som reisegods synonymt med grensehandel. Det at folk handlar der det er rimelegaste er forståleg. Politisk derimot, bør det å ivareta norsk næringsliv og arbeidsplassar prioriterast. Når norske myndigheiter vel å legge til rette for ei einsidig handelslekkasje til EU utan motytingar, er dette ein merkeleg måte å sikre nasjonale interesser på. Grensehandelen vert diskutert flittig i media. Lars… Les meir

Av Torbjørn Tufte     I høve generaldirektør i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), Pascal Lamy, si vitjing av årskonferansen til NHO tidlegare i år, har Lamy og WTO vortne presentert i media som våpendragaren til dei fattigaste landa og refsaren av vrangvilja til Noreg i landbruksforhandlingane. Eller er det slik at Lamy snarare kjempar for legitimiteten til WTO og ei ny avtale enn for interessene til utviklingslanda? Media referer at Lamy tuktar firkløveret… Les meir